นัดหมายการประชุม

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
3958697
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
2238
611
3958697
Your IP: 154.92.49.205
Server Time: 2019-04-05 20:00:42
 • โครงการพัฒนาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และสารสนเทศ ระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
 • การจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ 3 ด้าน
 • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
 • Provincial 1 Minute
 • การนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารสนเทศเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหาร
 • ประเด็นเด่น
 • บทวิเคราะห์

เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ (Official Statistics)

 osthailand Download: การจัดส่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ และการบันทึกคำอธิบายเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (Metadata)
 • แบบฟอร์มบันทึก Metadata พร้อมตัวอย่างและวิธีการบันทึก
 • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  ประโยชน์ของการบริหารจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้

             ในการบริหารจัดการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐ ทั้งในระดับพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และระดับสาขาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในแต่ละเรื่อง การบริหารจัดการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้กลไกของแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในปีแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการดำเนินการต่อไป (อ่านรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี)

            การใช้ประโยชน์จากเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐจากผลการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การพัฒนาระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา และเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีการจัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของรัฐที่เป็นทางการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ (Official Statistics) นั้น ซึ่งประกอบด้วยผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการรายสาขา ๒๑ สาขาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (Function Base) รวมทั้งผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) ในนี้การสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ ได้มีการบูรณาการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ทั้งจากที่สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ จัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เองและที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ในภาพรวมของประเทศ (Issue Base) เพื่อให้ผู้ใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ได้มีเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

  line

        i-bullet  

        i-bullet  ประเด็นยุทธศาสตร์

        i-bullet  บทความวิเคราะห์

        i-bullet  ชุดตัวชี้วัด

        i-bullet  การนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารสนเทศเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหาร

        i-bullet สืบค้นตารางเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  • มีชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่สำคัญ จำเป็น สำหรับใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) และกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กับผู้บริหารในพื้นที่
  • มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของส่วนกลางให้รองรับการพัฒนาและความต้องการของยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • มีการเผยแพร่และสร้างวัฒนธรรมการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และการประยุกต์ใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพื่อการตัดสินใจ
  • มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  line

             i-bullet  Provincial 1 Minute

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • มีระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เต็มรูปแบบที่สำคัญและจำเป็นอยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยงานต่างๆสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้
  • ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
  • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ จัดหาได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆจะเพิ่มประสิทธิภาพสูง
  • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่ดีจะส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
  • สังคมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วยการมีและการใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  line

             i-bullet  

             i-bullet  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ระบบงาน

  บริการสารสนเทศทางการ

  ตัดสินใจ แจ้งเตือน ตัวชี้วัด เชิงวิเคราะห์

  รายการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้จากเครือข่ายภาครัฐ

  ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals)

  IAEG-SDGs logo         

  ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70

                  ความสำคัญของการประชุมสหประชาชาติในปีนี้ คือ เป็นการประชุมเต็มคณะของ UN Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda เพื่อวางกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองร่างเอกสารที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้มีฉันทามติ ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)  ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆ กว่า 113 ประเทศ

              สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำความเป็นมาของ SDGs โดยย่อ และแปลตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยสามารถเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ได้ ดังนี้

  ความเป็นมาของ SDGs โดยย่อ
  สรุปความเป็นมาของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (The Post-2015 Development Agenda) และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
  กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ Post-2015 Development Agenda

  ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
  204 ตัวชี้วัด (Version 204 Indicator)

  หมายเหตุ ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติได้ดำเนินการแปลรายละเอียดตัวชี้วัดไว้ ณ เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้พฤศจิกายน 2558

  หากต้องการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพิ่มเติม สามารถเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ได้ที่ สำนักบริหารจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ โทร.021431305 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  logo nso1

  Share

  นโยบายของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ส่วนบุคคล