นัดหมายการประชุม

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
3958803
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
2344
611
3958803
Your IP: 154.92.49.206
Server Time: 2019-04-05 20:30:40
 • โครงการพัฒนาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และสารสนเทศ ระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
 • การจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ 3 ด้าน
 • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
 • Provincial 1 Minute
 • การนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารสนเทศเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหาร
 • ประเด็นเด่น
 • บทวิเคราะห์

เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ (Official Statistics)

 osthailand Download: การจัดส่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ และการบันทึกคำอธิบายเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (Metadata)
 • แบบฟอร์มบันทึก Metadata พร้อมตัวอย่างและวิธีการบันทึก
 • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  ประโยชน์ของการบริหารจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้

             ในการบริหารจัดการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐ ทั้งในระดับพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และระดับสาขาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในแต่ละเรื่อง การบริหารจัดการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้กลไกของแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในปีแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการดำเนินการต่อไป (อ่านรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี)

            การใช้ประโยชน์จากเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐจากผลการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การพัฒนาระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา และเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีการจัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของรัฐที่เป็นทางการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ (Official Statistics) นั้น ซึ่งประกอบด้วยผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการรายสาขา ๒๑ สาขาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (Function Base) รวมทั้งผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) ในนี้การสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ ได้มีการบูรณาการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ทั้งจากที่สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ จัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เองและที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ในภาพรวมของประเทศ (Issue Base) เพื่อให้ผู้ใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ได้มีเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

  line

        i-bullet  

        i-bullet  ประเด็นยุทธศาสตร์

        i-bullet  บทความวิเคราะห์

        i-bullet  ชุดตัวชี้วัด

        i-bullet  การนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารสนเทศเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหาร

        i-bullet สืบค้นตารางเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  • มีชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่สำคัญ จำเป็น สำหรับใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) และกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กับผู้บริหารในพื้นที่
  • มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของส่วนกลางให้รองรับการพัฒนาและความต้องการของยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • มีการเผยแพร่และสร้างวัฒนธรรมการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และการประยุกต์ใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพื่อการตัดสินใจ
  • มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  line

             i-bullet  Provincial 1 Minute

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • มีระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เต็มรูปแบบที่สำคัญและจำเป็นอยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยงานต่างๆสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้
  • ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
  • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ จัดหาได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆจะเพิ่มประสิทธิภาพสูง
  • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่ดีจะส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
  • สังคมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วยการมีและการใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  line

             i-bullet  

             i-bullet  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ระบบงาน

  บริการสารสนเทศทางการ

  ตัดสินใจ แจ้งเตือน ตัวชี้วัด เชิงวิเคราะห์

  รายการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้จากเครือข่ายภาครัฐ

  การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา"

  test cover

   

               สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติได้มีการจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา" เพื่อเผยแพร่ผลงานจากการที่ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา ในพื้นที่ 14 จังหวัด ทั้งด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน เป็นต้น และปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ำ (การเปลี่ยนแปลงของป่าต้นน้ำ) กลางน้ำ (จำนวนอ่างเก็เกมที่กำลังฮิตตอนนี้้ำ เขื่อน ฯลฯ) และปลายน้ำ (ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากดิน/น้ำ สิ่งปลูกสร้าง เช่น ถนน เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ นิคมเกมที่กำลังฮิตตอนนี้/โรงงาน เป็นต้น) และเพื่อรวบรวม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้รู้ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ดิน สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นสื่อในการนำเสนอรายละเอียดและผลลัพธ์ ซึ่งก็คือชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่ได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญใน แต่ละด้านที่แตกต่างกันในพื้นที่ของทั้ง 14 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้จังหวัดและปราชญ์ชาวเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยาทั้งใน 14 จังหวัด ประมาณ 300 ท่าน

   

  --เอกสารประกอบการประชุม--

  เอกสารการนำเสนอผลการศึกษา

  อีกทั้งยังเป็นสื่อในการนำเสนอรายละเอียดและผลลัพธ์ ซึ่งก็คือชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่ได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญใน      แต่ละด้านที่แตกต่างกันในพื้นที่ของทั้ง 14 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
  Share

  นโยบายของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ส่วนบุคคล