นัดหมายการประชุม

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
3946148
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
6081
7304
3946148
Your IP: 154.92.48.233
Server Time: 2019-04-01 23:50:40
 • โครงการพัฒนาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และสารสนเทศ ระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
 • การจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ 3 ด้าน
 • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
 • Provincial 1 Minute
 • การนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารสนเทศเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหาร
 • ประเด็นเด่น
 • บทวิเคราะห์

เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ (Official Statistics)

 osthailand Download: การจัดส่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ และการบันทึกคำอธิบายเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (Metadata)
 • แบบฟอร์มบันทึก Metadata พร้อมตัวอย่างและวิธีการบันทึก
 • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  ประโยชน์ของการบริหารจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้

             ในการบริหารจัดการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐ ทั้งในระดับพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และระดับสาขาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในแต่ละเรื่อง การบริหารจัดการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้กลไกของแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในปีแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการดำเนินการต่อไป (อ่านรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี)

            การใช้ประโยชน์จากเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐจากผลการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การพัฒนาระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา และเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีการจัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของรัฐที่เป็นทางการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ (Official Statistics) นั้น ซึ่งประกอบด้วยผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการรายสาขา ๒๑ สาขาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (Function Base) รวมทั้งผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) ในนี้การสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ ได้มีการบูรณาการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ทั้งจากที่สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ จัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เองและที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ในภาพรวมของประเทศ (Issue Base) เพื่อให้ผู้ใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ได้มีเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

  line

        i-bullet  

        i-bullet  ประเด็นยุทธศาสตร์

        i-bullet  บทความวิเคราะห์

        i-bullet  ชุดตัวชี้วัด

        i-bullet  การนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารสนเทศเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหาร

        i-bullet สืบค้นตารางเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  • มีชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่สำคัญ จำเป็น สำหรับใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) และกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กับผู้บริหารในพื้นที่
  • มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของส่วนกลางให้รองรับการพัฒนาและความต้องการของยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • มีการเผยแพร่และสร้างวัฒนธรรมการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และการประยุกต์ใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพื่อการตัดสินใจ
  • มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  line

             i-bullet  Provincial 1 Minute

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • มีระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เต็มรูปแบบที่สำคัญและจำเป็นอยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยงานต่างๆสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้
  • ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
  • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ จัดหาได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆจะเพิ่มประสิทธิภาพสูง
  • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่ดีจะส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
  • สังคมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วยการมีและการใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  line

             i-bullet  

             i-bullet  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ระบบงาน

  บริการสารสนเทศทางการ

  ตัดสินใจ แจ้งเตือน ตัวชี้วัด เชิงวิเคราะห์

  รายการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้จากเครือข่ายภาครัฐ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการจัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด"

  DSC 6917-01

           

             สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ โดยสำนักบริหารจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กระบวนการจัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด" เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝึกอบรม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เกมที่กำลังฮิตตอนนี้จังหวัด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้จังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด ประมาณ ๓๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพื่อตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

   

  เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  - กรอบแนวคิด แนวทาง และวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

  - การวิเคราะห์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยว

  - ตัวแบบการวิเคราะห์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ด้านการท่องเที่ยว

  - ตัวแบบการวิเคราะห์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ เรื่องข้าว

  - ตัวแบบการวิเคราะห์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ด้านขยะ

  - ตัวแบบการวิเคราะห์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  - เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

  - ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

   

  เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับ

  - แผนพัฒนาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด

  - รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เชิงพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด

   

  --เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ไฟล์การวิเคราะห์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เรื่องข้าว/ท่องเที่ยว/ขยะ/เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดต่าง ๆ ที่จัดส่งในวันประชุม--

  ภาคกลางตอนกลาง         
     ฉะเชิงเทรา     
     นครนายก     
     ปราจีนบุรี     
     สมุทรปราการ     
     สระแก้ว     

  ภาคกลางตอนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๑    
     พระนครศรีอยุธยา     
     นนทบุรี     
     ปทุมธานี     
     สระบุรี     

  ภาคกลางตอนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๒    
     ลพบุรี     
     สิงห์บุรี     
     อ่างทอง     
     ชัยนาท     

  ภาคกลางตอนล่าง ๑        
     นครปฐม     
     กาญจนบุรี     
     ราชบุรี     
     สุพรรณบุรี     

  ภาคกลางตอนล่าง ๒        
     เพชรบุรี     
     ประจวบคีรีขันธ์     
     สมุทรสงคราม     
     สมุทรสาคร     

  ภาคตะวันออก         
     ชลบุรี     
     ระยอง     
     จันทบุรี     
     ตราด     

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง         
     ขอนแก่น     
     กาฬสินธุ์     
     มหาสารคาม     
     ร้อยเอ็ด      

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๑        
     อุดรธานี     
     เลย     
     หนองคาย     
     บึงกาฬ     
     หนองบัวลำภู     

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๒    
     สกลนคร     
     นครพนม      
     มุกดาหาร     

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑    
     นครราชสีมา     
     ชัยภูมิ     
     บุรีรัมย์     
     สุรินทร์     

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒    
     อุบลราชธานี     
     ยโสธร     
     ศรีสะเกษ     
     อำนาจเจริญ     

  ภาคเหนือตอนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๑    
     เชียงใหม่     
     แม่ฮ่องสอน     
     ลำปาง     
     ลำพูน     

  ภาคเหนือตอนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๒    
     เชียงราย     
     น่าน     
     พะเยา     
     แพร่     

  ภาคเหนือตอนล่าง ๑        
     พิษณุโลก     
     ตาก     
     เพชรบูรณ์     
     สุโขทัย     
     อุตรดิตถ์     

  ภาคเหนือตอนล่าง ๒        
     นครสวรรค์     
     กำแพงเพชร     
     พิจิตร     
     อุทัยธานี     

  ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย         
     สุราษฎร์ธานี     
     ชุมพร     
     นครศรีธรรมราช     
     พัทลุง     

  ภาคใต้ฝั่งอันดามัน     
     ภูเก็ต     
     กระบี่     
     ตรัง     
     พังงา     
     ระนอง     

  ภาคใต้ชายแดน     
     สงขลา     
     ยะลา     
     สตูล     
     ปัตตานี     
     นราธิวาส

   

  ** หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ขอรับรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๑๔๓๑๓๐๕ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ สำนักบริหารจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ครับ**

  Share

  นโยบายของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ส่วนบุคคล