นัดหมายการประชุม

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
3945866
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
5799
7304
3945866
Your IP: 154.92.48.230
Server Time: 2019-04-01 22:34:53
 • โครงการพัฒนาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และสารสนเทศ ระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/ ๑๘ กลุ่มจังหวัด
 • การจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ 3 ด้าน
 • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
 • Provincial 1 Minute
 • การนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารสนเทศเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหาร
 • ประเด็นเด่น
 • บทวิเคราะห์

เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ (Official Statistics)

 osthailand Download: การจัดส่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ และการบันทึกคำอธิบายเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (Metadata)
 • แบบฟอร์มบันทึก Metadata พร้อมตัวอย่างและวิธีการบันทึก
 • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  ประโยชน์ของการบริหารจัดการระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้

             ในการบริหารจัดการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐ ทั้งในระดับพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และระดับสาขาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในแต่ละเรื่อง การบริหารจัดการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้กลไกของแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมีสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในปีแรกให้คณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการดำเนินการต่อไป (อ่านรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรี)

            การใช้ประโยชน์จากเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ภาครัฐจากผลการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การพัฒนาระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐกำลังดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา และเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้มีการจัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของรัฐที่เป็นทางการ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ (Official Statistics) นั้น ซึ่งประกอบด้วยผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการรายสาขา ๒๑ สาขาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (Function Base) รวมทั้งผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base) ในนี้การสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ ได้มีการบูรณาการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ทั้งจากที่สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ จัดทำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เองและที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ในภาพรวมของประเทศ (Issue Base) เพื่อให้ผู้ใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ได้มีเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

  line

        i-bullet  

        i-bullet  ประเด็นยุทธศาสตร์

        i-bullet  บทความวิเคราะห์

        i-bullet  ชุดตัวชี้วัด

        i-bullet  การนำเสนอเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สารสนเทศเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สำหรับผู้บริหาร

        i-bullet สืบค้นตารางเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  • มีชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่สำคัญ จำเป็น สำหรับใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดยุทธศาสตร์ (Positioning) และกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กับผู้บริหารในพื้นที่
  • มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของส่วนกลางให้รองรับการพัฒนาและความต้องการของยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  • มีการเผยแพร่และสร้างวัฒนธรรมการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และการประยุกต์ใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพื่อการตัดสินใจ
  • มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

  line

             i-bullet  Provincial 1 Minute

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางและตะวันออก

                 bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

                  bullet-5   การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • มีระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เต็มรูปแบบที่สำคัญและจำเป็นอยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยงานต่างๆสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้
  • ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
  • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ จัดหาได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆจะเพิ่มประสิทธิภาพสูง
  • เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่ดีจะส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
  • สังคมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลด้วยการมีและการใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้

  line

             i-bullet  

             i-bullet  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  ระบบงาน

  บริการสารสนเทศทางการ

  ตัดสินใจ แจ้งเตือน ตัวชี้วัด เชิงวิเคราะห์

  รายการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้จากเครือข่ายภาครัฐ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)"

  Masterplan Statistics

                    สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ตามพระราชบัญญัติเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ พ.ศ.๒๕๕๐ และได้จัดทำแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘เป็นแผนแม่บทฯ ฉบับแรก ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประเทศมีเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่สำคัญจำเป็นต่อการวางแผน ประเมินผลการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและจังหวัด รวมทั้งให้หน่วยเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ต่าง ๆ มีสมรรถนะเพิ่มเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในการจัดทำ/รวบรวมเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนโดยอนุกรรมการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา ทำให้เกิดผลลัพธ์ คือ เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการและแผนพัฒนาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา ๒๑ สาขา นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดทำมาตรฐานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ การจัดการคุณภาพเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ และมีการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
                   จากผลการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติจึงได้ทำการประเมินผลแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ฉบับที่ ๑ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด/โครงการ ผลสัมฤทธิ์ รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสภาวการณ์ด้านระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในปัจจุบัน
                   ซึ่งสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการประเมินแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ฉบับที่ ๑ และระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของประเทศสู่วิสัยทัศน์ที่แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ กำหนดไว้ว่า “เกมที่กำลังฮิตตอนนี้มีระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ” โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของงานที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันดำเนินการภายใต้แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ อย่างต่อเนื่อง และลดทอนปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งการปรับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งการแสวงหารูปแบบวิธีการใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

                   โดยสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)”  ในวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  กำหนดการประชุม

  (ร่าง) แผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)

  Share

  นโยบายของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ส่วนบุคคล