นัดหมายการประชุม

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
3943386
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
3319
7304
3943386
Your IP: 154.92.48.252
Server Time: 2019-04-01 11:46:10

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

คณะกรรมการจัดระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๓ ด้าน

          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๓ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อกำหนดนโยบายด้านเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของประเทศ และกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของประเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวง/ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อำนวยการสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ เป็นเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๓ ด้าน

          รายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ

          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการในการผลิต และให้บริการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ โดยมี ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อำนวยการสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ เป็นเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ

 • คณะอนุกรรมการด้านวิชาการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
  • อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
   ๑) สนับสนุนการดำเนินงานด้านเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ มีคุณภาพ และมีการนำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ไปใช้อย่างถูกต้อง
   ๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ของสำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ
   ๓) แต่งตั้งคณะทำงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
  • คำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
 •  คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
  • อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
   ๑) วิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศ/ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามประเด็นสำคัญของการพัฒนาประเทศ
   ๒) ทบทวนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้/ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่
   ๓) ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้/ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
   ๔) แต่งตั้งคณะทำงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
  • คำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

คณะอนุกรรมการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา

          คณะกรรมการจัดระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๓ ด้าน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ (นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ) เป็นประธานกรรมการ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา ๒๑ คณะ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

          คณะอนุกรรมการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา ๒๑ คณะ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          • องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา ปลัดกระทรวงหลัก ประธานอนุกรรมการ หน่วยงานหลัก รองประธานอนุกรรมการและเลขานุการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุกรรมการ สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ, อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          • อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ

          ๑. จัดทำผังรวมเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการของสาขา

          ๒. พิจารณาคัดเลือกเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการจากเกมที่กำลังฮิตตอนนี้การบริหารงาน เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ สำมะโน สำรวจ (เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่มีการจัดทำอยู่แล้ว) และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

          ๓. พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ และประสานให้มีการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการตามผังรวมเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ

          ๔. นำเสนอชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และประเด็นยุทธศาสตร์

          ๕. ประสานงานการพัฒนาคุณภาพเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ และปรับปรุงเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ให้ได้มาตรฐาน

          ๖. บริหารจัดการการจัดทำมาตรฐานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์

          ๗. ประสานงานการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเผยแพร่เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ

          ๘. ประสานงานด้านงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรด้านเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

          ๙. จัดทำรายงานประจำปี (รายงานสถานการณ์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการและรายงานผลการดำเนินงาน) เสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ ๓ ด้าน

          ๑๐. แต่งตั้งคณะทำงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

คณะทำงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา

          คณะทำงานได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีการแต่งตั้ง จำนวน ๖ คณะ คือ คณะทำงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คณะทำงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สาขาสุขภาพ คณะทำงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สาขาหญิงและชาย คณะทำงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สาขาพลังงาน สาขาการเงิน การธนาคารและการประกันภัย และคณะทำงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำหรับสาขาอื่นทำงานในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินงาน

อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้

          ๑. จัดทำผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ (รายการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่สำคัญและจำเป็น) ของสาขา โดยทำการทบทวนรายการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ

          ๒. พิจารณาคัดเลือกเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการจากเกมที่กำลังฮิตตอนนี้การบริหารงาน เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ สำมะโน สำรวจ (เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่มีการจัดทำอยู่แล้ว) และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

          ๓. พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ และประสานให้มีการผลิตเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการตามผังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการของสาขา

          ๔. นำเสนอชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเกมที่กำลังฮิตตอนนี้และประเด็นยุทธศาสตร์

          ๕. จัดทำแผนปฏิบัติการจากแผนพัฒนาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

          ๖. จัดทำรายงานประจำปี (รายงานสถานการณ์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทางการ และรายงานผลการดำเนินงาน)

          ๗. นำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นต่อคณะอนุกรรมการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมคณะอนุกรรมการเกมที่กำลังฮิตตอนนี้รายสาขา/ประชุมคณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

Share

นโยบายของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ส่วนบุคคล